Member Handbook

Your member handbook explains how your health plan works.

Download Diamond State Health Plan (DSHP) and Delaware Healthy Children Program (DHCP) member handbook (PDF)

Download Diamond State Health Plan-Plus (DSHP-Plus) and long-term services and supports (DSHP-Plus LTSS) member handbook (PDF)

Votre livret de l’adhérent explique le foncitonnement de votre plan de santé :

Télécharger le livret de l’adhérent du Diamond State Health Plan (DSHP) et du Delaware Healthy Children Program (DHCP) (PDF ) en français

Télécharger le livret de l’adhérent du Diamond State Health Plan-Plus (DSHP-Plus) et du programme d’accompagnement et de services de longue durée (LTSS) (PDF) en français

Sổ tay thành viên của quý vị giải thích cách chương trình sức khỏe của quý vị diễn ra :

Tải xuống sổ tay thành viên của Diamond State Health Plan (DSHP) và Delaware Healthy Children Program (DHCP) (PDF ) bằng tiếng Việt.

Tải xuống Diamond State Health Plan-Plus (DSHP-Plus) và sổ tay thành viên về dịch vụ và hỗ trợ dài hạn (LTSS) (PDF) bằng tiếng Việt.

Member Handbook Quick Guide

Download Diamond State Health Plan (DSHP), Diamond State Health Plan-Plus (DSHP-Plus) and Delaware Healthy Children's Program (DHCP) member handbook (PDF)

Download the Diamond State Health Plan-Plus Long-Term Services and Supports (DSHP-Plus LTSS) member handbook (PDF)

The membership orientation presentation (PDF) explains what we offer members. If you still have questions, call AmeriHealth Caritas Delaware Member Services, 24 hours a day, seven days a week, at:

  • Diamond State Health Plan: 1-844-211-0966 (TTY 1-855-349-6281).
  • Diamond State Health Plan-Plus: 1-855-777-6617 (TTY 1-855-362-5769).